ต่อตรงลด ผม. (เกลียวในใหญ่กว่า)

ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อตรง ข้อลด โดยที่ฝั่งเกลียวในจะมีขนาดใหญ่กว่าฝั่งเกลียวนอก

Showing all 15 results